ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ เปิดรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ Cage free – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เตรียมเปิดขอบข่ายการรับรองใหม่สำหรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่สนใจหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศ พร้อมเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ที่เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงหรือ Cage free egg นั้น เน้นการผลิตโดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) เลี้ยงไก่ไข่ในแบบนอกกรง ทำให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ย ไซร้ขนทำความสะอาดร่างกาย และเกาะคอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความจำเป็นในการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม จึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์

นอกจากนี้การรับรองการผลิตไข่ไก่ cage free ดังกล่าว ยังเป็นการริเริ่มยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในอนาคต เนื่องจากข้อมูลการบริโภคไข่ไก่ในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจไข่ไก่จากระบบ cage free โดยมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ในปี 2560 และขณะนี้ในหลายประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จึงมีแนวโน้มว่าความต้องการไข่ไก่ cage free จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก

สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการบางราย เช่น เทสโก้ โลตัส หรือผู้นำร้านอาหารฟาสฟูดส์แม็คโดนัลล์ เป็นรายแรกๆ ที่ให้ความสนใจในการใช้ไข่ไก่ cage free โดยประกาศว่าในอนาคตสินค้าไข่ไก่ทุกฟองที่จำหน่ายหรือใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโลก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ของเครือบริษัทต่างๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจปรับการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานนี้แล้วหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอข้อมูลการรับรองได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3133

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคสนใจ สามารถเลือกซื้อไข่ไก่ Cage Free ได้ตามสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK เพื่อให้มั่นใจว่า ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com