นานาปศุสัตว์ (Animal News)

“จิ้งหรีด” เตรียมติดปีกตลาดยุโรป – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง “Workshop on EU Novel Food Regulation – Case of Insects (Crickets)” หรือเรื่องระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป กรณีศึกษาเปิดตลาดผลิตภัณฑ์แมลง(จิ้งหรีด) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ จำนวน 180 คน

การสัมมนาครั้งนี้ มกอช. ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Patrick Deboyser อัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านอาหารและสุขภาพ ประจำประเทศไทย และ Ms. Antonia Ricci ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยอาหาร สาธารณรัฐอิตาลี พร้อมคณะ เพื่อร่วมทำความเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ ซึ่งหมายถึงอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ หรือไม่เคยมีประวัติการบริโภคในสหภาพยุโรปก่อนปี 2540 ของสหภาพยุโรป ผลบังคับใช้และแนวทางการปฏิบัติให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต แปรรูป ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปสหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตร และเปิดตลาดผลิตภัณฑ์แมลงจิ้งหรีดสู่สหภาพยุโรป

คาดว่าผลการสัมมนานี้จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความพร้อม ต่อการปฏิบัติการรับรอง การบังคับใช้ระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการจัดทำคำร้อง ข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ์แมลง เพื่อขอเปิดตลาดและแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์แมลง(จิ้งหรีด) ที่ผ่านมาตรฐาการรับรองจากไทย

ที่มา / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com