นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ประชุม “นักสัตวบาลกับพรบ.วิชาชีพสัตวบาล” ภาคกลาง 22 มิถุนายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “นักสัตวบาลกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล” ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญนักสัตวบาลทุกท่าน หรือผู้สนใจในเขตภาคกลาง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ในงานจะมีการแนะนำสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย บทบาทหน้าที่และความสำคัญของนักสัตวบาล และที่สำคัญหลักการและความจำเป็นในการตรา พรบ. วิชาชีพสัตวบาล รวมถึงสาระความสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาลด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด , คุณศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ และกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักสัตวบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

หรือสแกน QR Code

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com