ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์ปีก (Poultry)

ปศุสัตว์พร้อม EU ตรวจประเมินส่งออกไก่ไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโรงงานในการรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส ผอ.กสก. ผอ.กรป. ปศุสัตว์เขต 1 2 3 5 6 8 ปศุสัตว์จังหวัด 11 จังหวัด ผู้แทนจาก สตส. สคบ. สพส. กรป. อยส. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และผู้ประกอบการ 8 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย

เนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินที่ไทยใน 2 เรื่อง คือ 1. ระบบกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ เน้นการตรวจติดตามโรงงาน และการรับรองระบบของ CA (Competent Authority) ให้เป็นตามระบบข้อกำหนดและระเบียบของ EU และ 2. การตรวจสารตกค้างและการกำกับดูแลการใช้ยาในสัตว์ (Residues) ในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 

ทั้งนี้จากการประชุมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบโรงงาน ผู้ประสานงาน ล่าม เอกสารวิชาการ ห้องวิเคราะห์ปฎิบัติการ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกโรงงานได้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของ EU สร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทยไปสหภาพยุโรปต่อไป

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com