ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ปศุสัตว์แจง อนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์-ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ รวดเร็ว ไม่ล่าช้า – ปศุศาสตร์ นิวส์

“อธิบดีกรมปศุสัตว์แจง อนุญาตนำเข้า ส่งออก สัตว์-ซากสัตว์บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ล่าช้า”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หลายด่าน ทำงานล่าช้า ทำให้สินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเกิดการเสื่อมสภาพ เน่าเสีย เพราะใช้เวลาในการตรวจและสั่งปล่อย 528 วันบ้าง 575 วันบ้างนั้นว่า การดำเนินการอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ การตรวจและการสั่งปล่อย ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทุกครั้ง โดยมีการกำหนดวิธีการขออนุญาตและออกใบอนุญาต หร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีประเทศต้นทางมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ จะประกาศชะลอการอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านจากประเทศนั้น ซึ่งมาตรการและขั้นตอนการอนุญาตและตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดเข้ามาแพร่ในประเทศอันจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การพิจารณาอนุญาต นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้กับผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก โดยการยื่นขออนุญาต การอนุญาต การตรวจปล่อย สามารถดำเนินการผ่านระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Movement) ของกรมปศุสัตว์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการขออนุญาตผ่านระบบ Thailand National Single Window (NSW) ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาต เช่น กรมศุลกากร สำนักงานอาหารและยา (กรณีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะการอนุญาตว่าอยู่ในขั้นตอนใดได้อีกด้วย

สำหรับการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชนดังนี้

– เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง การตรวจสอบคำร้องขออนุญาตนำเข้าไม่เกิน 3 วันทำการ

– พิจารณาคำร้องฯ เพื่อออกเอกสารแจ้งอนุมัติในหลักการและเงื่อนไขการนำเข้าให้ผู้ขออนุญาต เพื่อดำเนินการตามพิธีการศุลกากรผ่านระบบ NSW ไม่เกิน 3 วันทำการ

– พิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้า ไม่เกิน 1 วันทำการ

– สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคระบาด ไม่เกิน 15 วันทำการ

เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซากสัตว์จะถูกกักเก็บรักษาไว้ ณ ที่พักซากสัตว์เพื่อการนำเข้าที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และการตรวจปล่อยซากสัตว์เป็นการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรผ่านระบบ NSW สำหรับในปี 2563 มีการอนุญาตนำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร 8,404 ใบ ปริมาณนำเข้า 222,706,135 กิโลกรัม และได้ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com