ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ ห้ามนำเข้าหมูจากพม่า 90 วัน ป้อง ASF ระบาด – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามการนำเข้าสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเวลา 90 วัน หลังจากได้รับการยืนยันว่ามีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหมู่บ้าน ณ รัฐฉาน (Shan State) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสุกร ในหมู่บ้าน ณ รัฐฉาน (Shan State) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าว สามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตาย โดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com