ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

พรบ.วิชาชีพการสัตวบาล ผ่านสภาฯ ทั้งวาระ 2 และ 3 พร้อมส่งวุฒิสภาพิจารณา – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมรัฐสภา มีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. วาระ 2 และ 3

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรมีมติเห็นด้วย 293 คะแนนเสียง จากทั้งหมด 295 คะแนนเสียง งดออกเสียง 1 คะแนนเสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้เมื่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร์ทั้ง 3 วาระแล้ว จะถูกส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ เมื่อผ่านวุฒิสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ดังนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ หากผ่านการพิจารณาและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคมและประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์จากไทย เกิดความมั่นใจในมาตรฐานและกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์มากขึ้น

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com