นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ยึด “เนื้อควายเถื่อน” ห้องเย็นโคราช มูลค่ากว่า 3.75 ล้านบาท – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับฝ่ายข่าวกรอง ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร เข้าตรวจค้นห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดนครราขสีมาทั้งจังหวัด ตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายเข้มงวดตรวจจับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) อย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ การนี้ชุดปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับฝ่ายข่าวกรอง ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบเนื้อกระบือแช่แข็งลักลอบนำเข้า น้ำหนักประมาณ 15,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3,750,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ ทำการยึดของกลางดังกล่าวไว้ทั้งหมดพร้อมดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และขยายผลการจับกุมเครือข่ายขบวนการลักลอบนำสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) เข้าราชอาณาจักรต่อไป โดยแจ้งข้อหาการกระทำความผิดดังนี้
1. ฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ฝ่าฝืนมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนำซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ฝ่าฝืนมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีทำการค้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษตามมาตรา 66 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายต้องได้รับการตรวจรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่ถูกลักลอบนำเข้าราชอาณาจักรมานั้น อาจมาจากต้นทางที่เป็นแหล่งของโรคระบาดสัตว์ และไม่มีการควบคุมการผลิต รวมถึงไม่ได้รับการตรวจรับรองใดๆ ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเข้มงวดจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ดังนี้

1. กรมปศุสัตว์อนุมัติโครงการเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0621/3384 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และนำมาซุกซ่อนไว้ตามห้องเย็นต่างๆ

2. กรมปศุสัตว์ ทำหนังสือขอความร่วมมือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0621/6828-6830 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมมือในการป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

3. กรมปศุสัตว์ จัดทำเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์ที่นำเข้า เพื่อใช้ตรวจสอบซากสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าดังกล่าวได้ จึงทำให้แยกแยะกับซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าได้ ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4. ชุดปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ในพื้นที่สนามบินทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบผู้โดยสารที่นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการ Hand Carry โดยมีผลการปฏิบัติงานยึด อายัดซากสัตว์ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) จำนวน 80 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 263,321 บาท และ ปีงบประมาณนี้ (2562) จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 9,305 บาท

5. กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 918/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยหน่วยปฏิบัติติการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือจากต่างประเทศได้ทั่วราชอาณาจักร

6. กรมปศุสัตว์ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยผู้ที่มีข้อมูลการลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือจากต่างประเทศ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวมายังกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไปโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) มีการจับกุมผู้กระทำความผิด 118 ครั้ง ดำเนินคดี  38 คดี มูลค่าของกลาง 4,976,631 บาท และปีงบประมาณนี้ (2562) มีการจับกุมผู้กระทำความผิด 30 ครั้ง ดำเนินคดีทั้ง  17 คดี มูลค่าของกลาง 6,848,951 บาท

ท้ายที่สุดนี้ หากต้องการร้องเรียนผู้กระทำความผิดกฎหมาย ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02 501 3473-5

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com