ข่าว (News) สุกร (Pig)

รัฐมนตรีเกษตรฯ ยกระดับเข้ม สกัดโรค ASF ในหมู ไม่ให้เข้าไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

รัฐมนตรีเกษตรฯ ชงงบฉุกเฉินกว่าพันล้านบาท คุมเข้มโรค ASF ในหมู สกัดไม่ให้เข้าไทย จับมือทุกภาคส่วน เน้นเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติครั้งที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร กรมขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสมาคมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสุกรต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรค ASF ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ปัจจุบันพบการระบาดของโรคแล้วกว่า 34 ประเทศทั่วโลก จากการสำรวจประเทศไทย (15 พ.ค. 63) มีสุกรจำนวน 12.99 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 192,889 ราย ประเทศไทยแม้ปัจจุบันไม่มีรายงานการเกิดโรค แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะเข้าสู่ประเทศ จึงต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ติดตามสถานการณ์ แผนงานและผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ร่วมป้องกัน ควบคุม และเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สาระสำคัญ ดังนี้

1. เสนออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เร่งด่วน เพื่อป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวดต่อเนื่องที่ประชุมเห็นชอบเสนอของบประมาณ 1,111.557 ล้านบาท

2. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรการป้องกันโรค ASF ในสุกรขั้นสูงสุด เช่น เข้มงวดการตรวจสอบนักท่องเที่ยวห้ามนำผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้ามาในประเทศไทย การประชาสัมพันธ์ในความรู้เกี่ยวกับโรค การตรวจสอบและเฝ้าระวังข่าว การรับแจ้งโรค และการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity system)

3. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ในการบันทึกข้อมูลและประสานงานด้านการเกษตรกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ASF

4. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่เหมาะสม ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและให้กรมปศุสัตว์ศึกษาโครงสร้างและขอบข่ายหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจน และนำเสนอที่ประชุมครั้งหน้า

ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ASF ไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย ให้ยกระดับมาตรการดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งด้านบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินงานงบประมาณและบุคลากร เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความตระหนักและการรับรู้ที่ถูกต้องทันสถานการณ์ ร่วมมือกันบูรณาการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com