ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ร่วมผลักดันมาตรฐาน GAP ฟาร์มควายนม และน้ำนมควายดิบ – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ (National Standardization Body: NSB) เพื่อให้มาตรฐานที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ขณะนี้ มกอช. กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม (มาตรฐาน GAP) และมาตรฐานสินค้า “น้ำนมควายดิบ” ซึ่งมาตรฐานกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม เพื่อการค้า ครอบคลุมข้อกำหนดตั้งแต่ องค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม บุคลากร สุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควายนมมีสุขภาพดี
และได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพในการนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

การขอรับข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว เพื่อให้ มกอช.ได้รวบรวมข้อคิดเห็น มาประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ต่อไป

โดยสามารถร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม และร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ำนมควายดิบ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

หากท่านใดมีความประสงค์รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งที่อยู่มาให้ทาง มกอช. จะจัดส่งให้

กลุ่มมาตรฐานปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2561 2277 ต่อ 1428   โทรสาร 0 2561 3357, 0 2561 3373
อีเมล : j_aommy@hotmail.com ; livestocksacfs@gmail.com

ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563   

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com