ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยไร้ “โควิด” – ปศุศาสตร์ นิวส์

จากการที่มีข่าวในสื่ออนไลน์ว่า “พบการระบาดของโรคโควิด-19 ลามเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยเวลานี้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบางแห่งมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้า และกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารของไทย” นั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ทั้งอาหารเพื่อคนบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดยโรงงานที่กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปกำกับดูแลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มีจำนวนทั้งหมด 454 โรงงาน แบ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารเพื่อคนบริโภค จำนวน 373 โรงงาน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 81 โรงงาน ซึ่งโรงงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์คอยตรวจสอบความปลอดภัยตลอดกระบวนกระบวนการผลิต

โดยสถานการณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเชือดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการรองรับการระบาดโรคโควิดในอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ หลักๆ จะเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

1) คน มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล และการเว้นระยะห่างทางสังคม

2) สถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต และ

3) สินค้า มีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน สอดรับกับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ได้มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ครอบคลุมเนื้อเป็ด ไก่ สุกร โค และแพะ ซึ่งเป็นอาหารเพื่อคนบริโภค รวมถึงอาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อทำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีการส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว 1,212 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เป็นลบทั้งหมด ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการสำรวจและรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โรงงานผลิตอาหารทุกวัน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงงานที่ตรวจพบว่ามีแรงงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงงานแห่งนั้นต้องหยุดทำการผลิตทันทีเพื่อทำการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผลิตและส่งออกได้

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการรับแรงงานเข้าทำงาน โดยต้องมีการตรวจสอบประวัติและคัดกรองโรคก่อนรับเข้าทำงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับแรงงานในการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย และมีมาตรการไม่ให้พาญาติหรือคนนอกที่ไม่ทราบประวัติเข้ามาพักหรือเยี่ยมเยียน รวมถึงให้การสนับสนุนการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคนงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการควบคุมโรคติดต่อ หากตรวจหากเจอผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องดำเนินการคัดแยกคนงานดังกล่าวออกจากพื้นที่การผลิตที่สัมผัสอาหาร และมีการดำเนินการกับอาหารที่ผลิตออกมาแล้ว และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยภายใต้สถานการณ์นี้ โรงงานและสถานประกอบการผลิตอาหารเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ถ้าหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงงานก็จะทำให้การดำเนินงานสะดุดหรือมีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน เราจึงจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com