ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย มั่นใจด้วย…ปศุสัตว์ OK – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง และเนื่องจากสถานที่จำหน่ายเป็นสถานที่ปลายทางก่อนที่เนื้อสัตว์จะถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรองในรูปแบบของอาหารศึกษา (Food education) กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการโครงการปศุสัตว์ OK ขึ้น เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีเป้าหมายให้ตราสัญลักษณ์เป็นเหมือนตัวแทนที่แสดงให้ผู้บริโภคตระหนัก และรับรู้ถึงความปลอดภัยด้านอาหาร สามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและให้การรับรองว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายมาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง รวมถึงมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามที่กำหนด

โดยสถานที่จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้นั้นต้องรับเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานที่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มดูแลสุขภาพสัตว์และการใช้ยา โรงฆ่าต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งมีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นการรับรองว่ากระบวนการฆ่าที่ถูกสุขอนามัยและเนื้อสัตว์ที่ได้ปลอดภัยจากโรคระบาด นอกจากนั้นโครงการยังมีระบบตรวจติดตามสุขอนามัยและเก็บตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจที่มาของสินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่แหล่งผลิตตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะบริโภค (From farm to table) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับต้นเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

การดำเนินการโครงการปศุสัตว์ OK นอกจากจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อสินค้า ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้แล้วจะเป็นการผลักดันผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องการตลาด ในปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK มีสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK มี 5 ประเภทด้วยกันคือ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อสุกร เนื้อโค และไข่สด ซึ่งมีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งตลาดสด ร้านขายเนื้อสัตว์ รวมทั้ง moderntrade ต่างๆ

หลักการและแผนผังขั้นตอนการขอรับรองเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

หลักเกณฑ์การขอรับรอง ผู้ประกอบการหรือสถานที่จำหน่ายจะเข้าร่วมโครงการต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
1. เนื้อสัตว์จะต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน
2. โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และถูกต้องตามกฎหมาย
3. สถานที่จำหน่ายสะอาด และถูกสุขลักษณะ
4. สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้

ขั้นตอนการขอรับรอง

1. ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ที่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตั้งอยู่

2. สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จะได้รับการตรวจประเมินโดย คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)

3. สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จะได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK (สำนักงานปศุสัตว์เขต)

4. คณะกรรมการรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK จะทำการออกใบรับรองและมอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรอง

5. ผู้ประกอบการติดตั้งป้ายปศุสัตว์ OK ณ สถานที่จำหน่าย

ขอขอบคุณ : Greenstaralert โครงการดาวเขียว

 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com