ข่าว (News) สุกร (Pig)

สุรินทร์ป้องกันเข้ม!!! หวั่น ASF เข้าไทยผ่านแนวชายแดนเพื่อนบ้าน – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากร ช่องจอม ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ ด่านสาธารณสุข ช่องจอม และด่านตรวจคนเข้าเมือง ตระหนักถึงการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

โดยระบุว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ได้รับรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งหมด 18 ประเทศ โดยพบการระบาดในทวีปเอเชีย 4 ประเทศ (ปัจจุบัน 5 ประเทศแล้ว) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชา (ล่าสุดเกาหลีเหนือ)

โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พบการระบาดของโรคดังกล่าวที่จังหวัดทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา และมีโอกาสสูงในการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน และผลการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์ พบว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างของประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมและความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกร หรือหมูป่า

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้อยากให้ทุกคนตระหนักรู้ และช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญการตื่นตัวเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก เพราะโรคนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ “อุตสาหกรรมสุกรไทยจะรอดพ้นได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน”

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com