ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

อีก 1 เดือน งดเคลื่อนย้ายโค กระบือ จากตลาดนัดค้าสัตว์ – ปศุศาสตร์ นิวส์

สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในปัจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่หลายจังหวัด และจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ (ตลาดนัดโค กระบือ)

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด “ขยายระยะเวลางดเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน” เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

หนังสือดังกล่าว ขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์กรณีจังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ออกไปอีกหนึ่งเดือน จากที่สิ้นสุดในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com