ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

“เซียน แดรี่ฟาร์ม” App เพื่อชาวโคนม 4.0 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” ได้ริเริ่มโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ สองอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความตั้งใจในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศโคนมทั้งระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคนม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพึ่งพาตัวเองได้ การพัฒนาในปี 2561 ภายใต้โครงการ “สารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรยุค 4.0 (Informatics Software in Dairy Farm Management of Smart Farmers 4.0 Era)” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม และมีพื้นที่วิจัยและพัฒนาในจังหวัดมหาสารคาม โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามความร่วมมือ “แอปพลิเคชัน เซียน แดรี่ฟาร์ม” เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้เริ่มต้นใช้งาน เป็นการพัฒนาทั้งฟาร์มสมาชิกและเป็นการพัฒนาสหกรณ์

แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” เป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรยุคใหม่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อเป็นการนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต โดยทำให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลของฟาร์มโคนมที่สำคัญได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ บันทึกพันธุ์ประวัติโค ข้อมูลการผสมพันธุ์ การคลอด การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย การตรวจการเป็นสัดและการผสมเทียม การตรวจท้อง การกำหนดระยะเวลาพักการรีดนม บันทึกการเคลื่อนย้ายโค บันทึกการตรวจโรคและการรักษาโรค เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งการแจ้งเตือนกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในแต่ละวัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ผสมเทียม สัตวแพทย์ ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริการฟาร์มต่างๆ ได้อีกด้วย

ประโยชน์จากการใช้งานแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” ออกแบบสำหรับการบริหารจัดการในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเองทุกวัน จัดการบริหารฟาร์มอย่างครบถ้วนทุกด้าน นับว่าทำให้เกษตรกรทันต่อยุคสมัย สามารถวิเคราะห์ฟาร์มตนเองได้ทันทีแบบเรียลไทม์ สามารถสรุปข้อมูลให้แก่สหกรณ์ ศูนย์รับน้ำนมดิบ และหน่วยงานราชการต่างๆ มีช่องข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวงการโคนมในประเทศ สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมฟาร์มทั้งในแอปพลิเคชันเซียนและแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้เกษตรกรไม่พลาดกิจกรรมสำคัญของฟาร์ม

การใช้งานแอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” เปิดให้เกษตรกรใช้งานได้ฟรีทั่วประเทศ ทำได้โดยการสมัครใช้งานที่ dairy.zyanwoa.com และยืนยันตัวตนด้วยอีเมล จากนั้นสามารถใช้งานได้ทันที สามารถบันทึกข้อมูลประวัติโค การผสมพันธุ์ การพักรีดนม การคลอด การคัดทิ้งโค บันทึกน้ำหนักโค บันทึกปริมาณน้ำนม ระบุพิกัดฟาร์ม การทำบัญชีฟาร์ม การแจ้งสัตว์ป่วยแก่สัตวแพทย์ บันทึกประวัติการรักษาและการให้ยาของสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม

 “เซียน แดรี่ฟาร์ม” เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งในจำนวนหกแอปพลิเคชันที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม โดยทีมวิจัยยังพัฒนา “เซียน โค-ออป” สำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการสรุปผลการผลิตน้ำนมของเกษตรกรสมาชิก คาดการณ์ปริมาณน้ำนมเพื่อไม่ให้น้ำนมล้นตลาด ตลอดจนสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้หน่วยงานราชการต่างๆ นอกจากนี้ยังพัฒนา “เซียน อีมาร์เก็ต” สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีระบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นช่องทางที่ผู้ขายสินค้าเกษตรได้ให้รายละเอียดแสดงแหล่งที่มาของผลผลิต ผลการตรวจคุณภาพ สร้างเรื่องราวให้กับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีระบุตำแหน่งปัจจุบัน (GPS) ของรถขนส่ง ซึ่งทำให้ผู้ซื้อสามารถทราบเวลาที่แน่นอนในการตรวจรับสินค้าและสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ ทั้งนี้ แอปพลิเคชันทั้งหมดพัฒนาขึ้นตามแนวทาง 3R ทำให้ได้ข้อมูลฟาร์มที่ถูกต้องเป็นจริง (Real true) มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลาจากเกษตรกรผู้ใช้งาน (Real time) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Real tell)  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่ต้องการบันทึกและเข้าถึงข้อมูล โดยยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนหรือวางนโยบายสำหรับพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศต่อไป

สำหรับแอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” ได้เปิดให้ใช้งานฟรีทั่วประเทศตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ผ่าน dairy.zyanwoa.com  (คลิกเลย) ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกษตรกรผู้ใช้งานมากกว่า 700 รายทั่วประเทศ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com