ข่าว (News) สุกร (Pig)

“โคราช” 1 ใน 29 จังหวัด ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในหมู – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา​ ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “โรค ASF ในสุกร” ซึ่งเป็น 1 ใน 29 จังหวัดที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ เป็นจังหวัดที่ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการควบคุมโรคระบาดดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศจังหวัดนครราชสีมา​ ระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูปา

ตามที่องค์การสุขภาพโลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด 29 ประเทศ โดยพบการระบาดในทวีปเอเชีย 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

โดยพบการระบาดของโรคดังกล่าวที่แถบประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย และมีโอกาสสูงที่การแพร่ระบาดโรคดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างของประเทศและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา​ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

ข้อ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือชากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เวันแต่ได้รับอนุญาตป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com