ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

21 จังหวัดของไทย ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร – ปศุศาสตร์ นิวส์

การประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกรนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการปฏิบัติงานควบคุมโรคดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การออกประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดจะอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร และหมูป่า

ฉะนั้นหากผู้ใดที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ (สุกร,หมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านั้น เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ปัจจุบันประเทศไทยประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรค ASF ในสุกร แล้ว 21 จังหวัด มีดังต่อไปนี้

จังหวัดประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค (19 จังหวัด)
• ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่