ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

TFG ทำ MOU คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยต่อยอดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสัตวแพทย์เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน “การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน” ซึ่งรวมไปถึงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมืออื่นๆ ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คืองานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการสัตวแพทย์ และสนับสนุนหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุด

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ รวมทั้งด้านห้องปฏิบัติการและบุคลากร การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ตลอดจนกิจกรรมด้านการเรียน การสอน และการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาร่วมถึงหน่วยงานอื่นๆ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัยเพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG และยังเป็นการรองรับการขยายตัว และพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com