ข่าว (News) สุกร (Pig)

กรมปศุสัตว์ประกาศ หลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) พ.ศ. 2562

โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศฉบับนี้ 

(ส่วนรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ประกาศกรมปศุสัตว์)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com