ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อไก่ปลอดภัย แนะ “บับเบิลแอนด์ซีล” ควบคุมโควิดในโรงงาน – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์มั่นใจในมาตรการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในเนื้อสัตว์จากโรงงาน เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนมั่นใจไก่ไทยปลอดภัย แน่นอน พร้อมสนับสนุน บับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal) เลี่ยงการปิดโรงงานนานๆ หวั่นกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรณีที่มีการพบการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเชือดไก่ อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำโรงงานตรวจสอบ ควบคุมขบวนการผลิตในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกทุกแห่งให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิดของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และส่วนราชการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีโดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านพนักงานที่ต้องสัมผัสอาหาร มีการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและต้องผ่านการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

2) ด้านสถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

3) ด้านความปลอดภัยของสินค้า ให้ตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวดที่สำคัญมีการเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้า อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม จุดสัมผัสและจุดเสี่ยงในอาคารผลิต เพื่อประกันการปลอดเชื้อ

โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเนื้อไก่ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างเนื้อไก่ทุกวันผลิต (lot) หากพบสินค้าที่มีความเสี่ยงหรือปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมปศุสัตว์จะไม่อนุญาตให้ทำการจำหน่ายหรือส่งออกเนื้อไก่ดิบ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อไก่จะมีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อน

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ขอแนะนำตามที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ให้ผู้บริโภครับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วเพราะความร้อนในระดับปรุงสุกสามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆ ที่อาจมีปนเปื้อนอยู่ในเนื้อสัตว์ได้

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังสนับสนุนการทำบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal) ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เนื่องจากโรงงานมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน เมื่อพบการติดเชื้อในโรงงานก็สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อออก เพื่อให้โรงงานดำเนินการได้ภายใต้การควบคุมโรค ดังนั้น การใช้วิธีให้แรงงานทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในโรงงาน ซึ่งการจัดการด้วยวิธีบับเบิลแอนด์ซีลมีข้อดีกว่าการปิดโรงงานเป็นระยะเวลานานที่จะส่งผลกระทบต่อสายการผลิต การส่งออก การขาดแคลนสินค้าบริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยง และเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคต

โอกาสนี้กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนผู้บริโภคเลือกซื้อวัตถุดิบเนื้อสัตว์และไข่สดจากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับรอง “ปศุสัตว์ OK” เนื่องจากสามารถมั่นใจสินค้าว่าสอบย้อนแหล่งที่มาได้ เนื้อสัตว์ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งต้นทางของเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ซึ่งคัดเฉพาะสัตว์มีสุขภาพดีส่งผลิตต่อโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com