ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

กรมปศุสัตว์เตือน!! ขาย “น้ำเชื้อเถื่อน” ที่ไม่ได้ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน มีโทษ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการเลี้ยงโค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้ง โคเนื้อ โคนม และกระบือ โดยมีการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้น้ำเชื้อเถื่อน และน้ำเชื้อที่ไม่ได้คุณภาพเข้าสู่ระบบการผสมเทียมได้ โดยข้อเสียของการใช้น้ำเชื้อที่ไม่ได้ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน หรือน้ำเชื้อเถื่อนนั้น นอกจากจะไม่มีคุณภาพ มีอสุจิเคลื่อนที่น้อย หรืออสุจิไม่เคลื่อนที่ อาจจะมีสิ่งปลอมปน ทำให้ผสมไม่ติด แล้วนั้น น้ำเชื้อที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่นำเสนอ หรือ อาจมีการปลอมปนจากพ่อพันธุ์ตัวอื่น ไม่ตรงกับพ่อพันธุ์ที่ระบุไว้ที่หลอดน้ำเชื้อ นอกจากนี้ พ่อพันธุ์ยังไม่ได้ผ่านการตรวจโรคเป็นประจำทุกปีทำให้มีโอกาสติดโรคที่สามารถผ่านทางน้ำเชื้อ เช่น โรคแท้งติดต่อ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านผลผลิตได้อีกด้วย

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ทั้งหมด ๔๐ ศูนย์ เป็นโค ๒๐ แห่ง กระบือ ๕ แห่ง สุกร ๑๐ แห่ง และแพะ ๕ แห่ง ซึ่งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ จะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อที่สามารถผ่านทางน้ำเชื้อ และโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์แม่พันธุ์ที่ใช้ ผสมเทียม และคุณภาพของน้ำเชื้อที่ผลิตได้ และมีการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐาน

รวมถึงมีการควบคุมจากสัตวแพทย์ประจำศูนย์น้ำเชื้อ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ สำหรับผสมพันธุ์สัตว์พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประกาศกรมปศุสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าพ่อพันธุ์ปศุสัตว์ และน้ำเชื้อที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานมีมาตรฐานมีคุณภาพน้ำเชื้อที่ดี ปราศจากโรคติดต่อที่สามารถผ่านทางน้ำเชื้อและโรคทางพันธุกรรม และสามารถสืบประวัติย้อนกลับได้อีกด้วย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานได้จาก http://biotech.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu /2017-11-01-09-12-17/2018-09-05-08-12-49/547-2018-01-16-03-07-57

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเตือนเกษตรกรว่า ไม่ควรใช้น้ำเชื้อเถื่อน รวมถึงผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำเชื้อเถื่อนด้วยว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการมีด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดกับศูนย์น้ำเชื้อที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และน้ำเชื้อที่ไม่ได้คุณภาพ หากเกษตรกร หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลได้ที่ Application DLD 4.0 โดยกรมปศุสัตว์จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด โดยน้ำเชื้อเถื่อนจะถูกยึดหรืออายัดเพื่อทำลาย และ ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษคือ จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวใน ที่สุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com