ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์ปีก (Poultry)

กรมปศุสัตว์แบนสัตว์ปีกจากเวียดนาม หลังการระบาดไข้หวัดนก H5N6

กรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 90 วัน เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N6 (Highly Pathogenic Avian Influenza) ในสัตว์ปีก ในหมู่บ้าน ณ จังหวัด Thai Binh ประเทศเวียดนาม

โดยประกาศกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N6 (Highly Pathogenic Avian Influenza) ในสัตว์ปีก ในหมู่บ้าน ณ จังหวัด Thai Binh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก รวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.  2562

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com