ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

กรมปศุสัตว์ ชะลอนำเข้าโค กระบือ จากเมียนมาร์ หลัง FMD ระบาด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ออกหนังสือประกาศชะลอการนำเข้าโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากเมียนมาร์ หลังพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย หรือ FMD

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกหนังสือประกาศกรมปศุสัตว์ โดยประกาศระบุเรื่องว่า ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH) ได้ มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD) ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคและกระบือในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com