ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

กรมปศุสัตว์ ชะลอนำเข้า “โค-กระบือ” จากเมียนมาร์ อีก 90 วัน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หลังยังพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

โดยประกาศระบุว่า ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
พ.ศ. 2566

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ชากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นั้น จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD) ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH)

ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าว สามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโค และกระบือในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

ราชกิจจานุเบก : https://ratchakitcha.soc.go.th/…/140D121S0000000000700.pdf

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com