กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

กรมปศุสัตว์ ยกระดับอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever-ASF) ที่จีนยังไม่มีแนวโน้มที่จะสงบลง โดยกรมปศุสัตว์ เตรียมเสนอแผนเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคดังกล่าว ระดับประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันรับมือกับปัญหานี้ กรณีถ้ามีโรคระบาดเข้ามาแล้ว ใช้นโยบายรู้โรคเร็ว ควบคุมโรคเร็ว

“ย้ำว่าถ้าเกษตรกรไม่แจ้งการพบโรคระบาดในฟาร์ม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 11 มีโทษตาม มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ทุกพื้นที่ได้เข้มงวดตั้งด่านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ หากสัตว์ป่วยที่ยืนผลทางห้องปฏิบัติการแล้ว จะดำเนินการทำลายสุกรทันทีเพื่อควบคุมโรค เกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 75% ของราคาเนื้อสัตว์ โดยจะเสนอของงบกลางจากรัฐบาล และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ bio security จะเสนอสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร GAP เป็นมาตรฐานบังคับ หากปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (war room) ที่กรมปศุสัตว์ และในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคเป็นรายวันโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ขอให้ เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องรับข้อมูลที่เชื่อถือได้จากกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันข่าวลือ พร้อมกันนี้เกษตรกรจะต้องสังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็นปื้นแดงและต่อมาเป็นสีเขียวคล้ำ พบภาวะแท้งในแม่สุกรและมีจำนวนสุกรตายผิดปกติ หรือร้อยละ 30 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่ทันที

สำหรับมาตรการป้องกันโรค ได้ระงับการนำเข้าสินค้า เข้มงวดตรวจสอบ ตรวจจับ การนำเข้าและลักลอบนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ตามจุดผ่านแดนต่างๆประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำรวจ ศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การสุ่มตรวจตัวอย่างจากสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ยึดได้ เฝ้าระวังสถานการณ์การพบโรคในต่างประเทศ ที่พบโรค เช่น เนื้อและกระดูกป่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แจ้งทูตเกษตรไทย ซึ่งประจำอยู่ ที่ประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งแก่รัฐบาลประเทศนั้นๆ ถึงมาตรการการป้องกันโรคของประเทศไทย โดยห้ามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้ามาในประเทศไทย โดยตรวจสอบตั้งแต่ประเทศต้นทางที่ด่านขาออกของประเทศต้นทาง

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com