ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry)

กลุ่มผู้ค้าไข่ตั้งสมาคมฯ สร้างเสถียรภาพตลาดไข่ไทย

จากการที่กลุ่มค้าไข่ไทย ได้มีการจัดตั้งและจดทะเบียน สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย นั้น มีหลายภาคส่วนในแวดวงไข่ไก่ เกิดข้อสงสัยว่าการจัดตั้งสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ใดบ้าง ทางคณะทำงานของสมาคมฯ จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อความรักความสามัคคีของผู้ค้าไข่ สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยจะเป็นจุดศูนย์รวมของผู้ค้าไข่ทั่วประเทศ โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพราะผู้ค้าไข่ทุกคนได้มีชื่อเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ มันคือคำว่า “ผู้ค้าไข่” ทางกรรมการสมาคมฯ จะไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่กรรมการทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ “ผู้ค้าไข่” ให้ได้รับความเป็นธรรม และผลประโยชน์ที่พึงได้ โดยยึดหลัก “ความถูกต้องและเที่ยงธรรม”

2. เพื่อความเป็นธรรมในด้านการให้ข่าว ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ค้าไข่ถูกพาดพิงให้รับความเสียหายและตกเป็นจำเลยสังคมเป็นระยะๆ และไม่มีตัวแทนหรือกลุ่มที่จะชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

3. เพื่อความเป็นธรรมในด้านการค้า ที่ผ่านมาการปรับราคาขึ้น-ลง ของไข่ไก่ไม่ขึ้นอยู่บนสภาวะที่แท้จริงของท้องตลาด มีการบิดเบือนกลไกตลาดจนเกิดความเสียหายกับผู้ค้าไข่และผู้บริโภค ทางสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยจึงเกิดขึ้นและต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาการปรับราคาขึ้น-ลง ของไข่ไก่ในประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนปัญหาที่แท้จริงในช่วงเวลานั้นๆ และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา “ไข่ไก่ล้นตลาด” ได้ถูกต้องต่อไป

4. ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยพร้อมที่จะประสานความร่วมมือในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับไข่ไก่ในทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และทุกๆ องค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และต้องอยู่บนความถูกต้องและไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

5. เพื่อสังคม สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยเป็นอีกส่วนหนึ่งองค์กรที่มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งที่มีการขอร้องหรือไม่ขอร้องก็ตาม เพื่อหวังว่าจะเสริมสร้างความสุขร่วมกัน เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กัน

ทางสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้จะสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนในการก่อตั้งสมาคมฯ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม หรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ “ไข่ไก่” ได้มีความยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

กลุ่มสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com