ข่าว (News) สุกร (Pig)

กาญจนบุรีเฝ้าระวัง ASF บางส่วน ห้ามย้ายหมูก่อนได้รับอนุญาต – ปศุศาสตร์ นิวส์

ไทยออกหนังสือประกาศเป็นเขตเฝ้าระวัง “โรค ASF ในสุกร” แล้วทั้งหมด 24 จังหวัด (คลิกอ่าน) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด หลังเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีชายแดนติดกับไทย ล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังในพื้นที่บางส่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า

ด้วยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health หรือ OIE) และกรมปศุสัตว์ ได้รายงานสถานการณ์พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น หากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในอำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี และด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com