สุกร (Pig)

การเหนียวนำการคลอด วิธีที่ง่ายต่อการจัดการ!!! – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรทั่วโลกเป็นไปอย่างแพร่หลาย รวมท้ังในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต แต่ยังพบว่ามีการสูญเสียระหว่างการผลิตสุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการคลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่สุกรนั้นใช้เวลาในการคลอดมากเกินไป ปัญหาการคลอดยาก และมีอัตราการตายสูง เนื่องจากลูกสุกรขาดอากาศหายใจ ทำให้สุกรตายในที่สุด

กระบวนการเหนี่ยวนำการคลอดจึงมีบทบาทมากในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสุกรแต่ละตัวมีเวลาคลอดไม่เหมือนกัน จึงทำให้การเฝ้าคลอดของคนดูแลไม่ทั่วถึง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกสุกรมีเปอร์เซ็นต์การตายสูงข้ึน เพื่อเป็นการจัดการที่ง่ายข้ึน จึงได้นำ ฮอร์โมนต่างๆ เข้ามาควบคุมการคลอด จึงทำให้แม่สุกรสามารถคลอดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และเป็นช่วงเวลาที่คนเฝ้าคลอดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดปัญหาการตายของลูกสุกรแรกเกิดได้อีกด้วย อาจดูเหมือนยุ่งยาก แต่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดี และมีประสิทธิภาพมากหากมีการจัดการอย่างถูกต้อง

อีกทั้งการเหนี่ยวนำการคลอดส่งผลให้แม่สุกรกลับมาเป็นสัดหลังหย่านมภายใน 7 วัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการระบบสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์แม่สุกร สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนวันที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ โดยการนำวิธีการเหนี่ยวนำการคลอดเข้ามาใช้ในการคลอดของแม่สุกรจะเกิดข้ึนในเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะคลอดช่วงกลางวันหรือกลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 60-70 จะคลอดช่วงกลางคืน ทำให้ยากต่อการจัดการลูกสุกรหลังคลอด

ดังนั้นการเหนี่ยวนำการคลอด จึงเป็นการช่วยให้สามารถกำหนดวัน เวลาที่จะคลอดลูกของแม่สุกรได้ โดยเฉพาะการเหนี่ยวนำให้คลอดพร้อมกันหลายๆ ตัว และยังสามารถแบ่งลูกไปฝากให้แม่ที่มีลูกจำนวนน้อยกว่าเลี้ยงได้ เนื่องจากอายุลูกสุกรและเวลาคลอดใกลเ้คียงกัน นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงลูกสุกรเป็นรุ่นๆ ที่มีขนาดเท่าๆ กันและหย่านมพร้อมๆ กันได้ ง่ายต่อการจัดการอีกด้วย

ขอขอบคุณหมอแบ๊ค Wanchai Mapao

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com