ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ข้อควรรู้ ขายเนื้อสัตว์ต้องมีใบอนุญาต ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การจำหน่ายเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็ก ร้านใหญ่ แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ ถือว่าเป็นการจำหน่ายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ดังนั้นผู้ใดประสงค์จะจำหน่ายซากสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้

ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องมีหลักฐาน

1. ต้องมีใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (ร.10) เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายต้องมีเอกสารกำกับซากสัตว์ และต้องแสดงในที่เปิดเผย (กรณีขายออนไลน์ต้องแสดงในโปรไฟล์ หรือโพสต์เปิดเผยต่อสาธารณะ)

2. ต้องมีใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ใบ รน.) หรือหากรับมาจากศูนย์กระจายสินค้าต้องมีเอกสารกำกับจากต้นทาง เช่น ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่ได้รับรองจากปศุสัตว์ หรือใบเคลื่อนย้ายจากต้นทาง ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ (แบบ ร.3 หรือแบบ ร.4)

หากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมาย ผู้จำหน่ายนำเอกสารมาแสดงต่อจ้าหน้าที่ไม่ได้ จะต้องมีโทษดังนี้

1. ไม่มีใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (ร.10) ปรับไม่เกิน 20,000 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน (เปรียบเทียบปรับผิดครั้งแรก 5,000 ครั้งที่ 2-4 ปรับ 10,000-20,000)

2. ไม่มีเอกสารกำกับเนื้อสัตว์ (ใบ รน.ใบเคลื่อนย้ายหรือใบเสร็จเพื่อตรวจสอบย้อนกลับ) ปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี (เปรียบเทียบปรับ ผิดครั้งแรก 25,000 ครั้งที่ 2-4 ปรับ 50,000-100,000)

สำหรับการขายเนื้อสัตว์ในวันพระไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ขายเนื้อสัตว์ในวันพระ สามารถขายในวันพระได้

ดาวน์โหลด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com