ข่าว (News) วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article) สัตว์ปีก (Poultry)

มาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มไก่ไข่ที่เกษตรกรควรรู้

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

กำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. 6909-2562 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ของไทยให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

โดยฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ ตั้งแต่จำนวน 100,000 ตัวขึ้นไป ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่จำนวน 1,000 ตัว ถึง 99,999 ตัว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

ดาวน์โหลดรายละเอียดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ ที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ. 6909-2562 เพิ่มเติมได้ ที่นี่

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com