ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ความคืบหน้า พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565

ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต การประชุมครั้งที่ 16/2566 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา ได้รายงานความความคืบหน้าการติดตามมติของวุฒิสภามายังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ซึ่งมีความคืบหน้าการติดตามมติของวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565 ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จำนวน 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีการติดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีในปี 2564 แต่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการมายังวุฒิสภา

ความคืบหน้า : คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา ได้เชิญผู้แทนกรมปศุสัตว์มาร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และได้รับแจ้งว่า ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสภาการสัตวบาล เมื่อมีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลแล้ว จะนำข้อสังเกตรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

2. กรณีการติดตามผลการดำเนินการตรากฎหมายลำดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ความคืบหน้า :

1) กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างนำเสนอร่างข้อบังคับ จำนวน 7 ฉบับ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสภาการสัตวบาล

2) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภาได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรองไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า

3) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภาได้เชิญผู้แทนกรมปศุสัตว์มาร่วมประชุมชี้แจงกรณีกฎหมายลำดับรองที่ต้องตรา จำนวน 32 กรณี

3. กรณีการติดตามผลการตั้งคณะกรรมการสภาการสัตวบาลตามมาตรา 15 ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ความคืบหน้า : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภาได้เชิญผู้แทนกรมปศุสัตว์มาร่วมประชุม และได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดให้กฎหมายลำดับรองซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการแต่ละตำแหน่งมีผลใช้บังคับ และหลังจากนั้นจะดำเนินการตั้งกรรมการสภาสัตวบาลให้แล้วเสร็จต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มีมติมอบหมายคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงาน (กรมปศุสัตว์) หลังออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร ผลการประชุม กมธ.เกษตร (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565) 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com