ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ชะลอการนำเข้า “โค กระบือ แพะ แกะ“ จากเมียนมาร์อีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ชากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นั้น สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีรายงานการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (Self-declaration for the recovery of country freedom from Foot and Mouth Disease : FMD) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคและกระบือในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค กระบือ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ยังมีการประกาศ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566

โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

ราชกิจจานุเบกษา  :
เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com