ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ชะลอนำเข้าแพะ แกะ จากเมียนมาร์ หลังปากและเท้าเปื่อยระบาด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ออกหนังสือประกาศชะลอการนำเข้าแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ จากเมียนมาร์ หลังพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย หรือ FMD เริ่ม 1 มีนาคม 2566

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกหนังสือประกาศกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH) ได้มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD) ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงแพะ และแกะในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com