ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ชาวสัตวบาลร่วมใจ โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับการแสดงความเห็นชอบ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการแสดงความเห็นชอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ….(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา) ซึ่งอีกไม่นานจะปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อทำรายงานส่งคณะกรรมการกฤษฎีกา หากไม่มีการแก้ไข กฤษฎีกาจะส่งให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อส่งเข้าสภาฯ ต่อไป

ที่สำคัญพรบ. ฉบับนี้ คาดว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายปี 2563 หลังจากใช้เวลาผลักดันมากว่า 15 ปี ทั้งนี้พรบ.วิชาชีพการสัตวบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตสัตว์ของประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเป็นครัวของโลก อันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตปศุสัตว์ ประกอบกับในปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพนี้ออกมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้ง “สภาการสัตวบาล” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อย่างไรก็ตามทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ลิ้งค์ของกรมปศุสัตว์นี้ : คลิ๊กเลยจ้าาาาาา

“ร่วมแสดงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หนึ่งเสียงของท่านนั้นมีความหมาย”

#อย่าลืมเขานะ #สัตวบาล #สัตวศาสตร์ #สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย #กรมปศุสัตว์ #ปศุศาสตร์นิวส์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com