ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ดัน ‘สุรินทร์โมเดล’ จุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

“ไชยา” ชู “สุรินทร์โมเดล” นำร่องจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพิ่มปริมาณการส่งออกวัว ขยายศักยภาพด่านชายแดนช่องจอม

(วันที่ 28 ธันวาคม 2566) ที่ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการดำเนินการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชกาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
 
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อทำให้กลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาภาคการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างรายได้ในภาคการเกษตรโดยใช้หลักการ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรควบคู่ไปด้วยกัน จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เร่งจัดทำมาตรการดูแลเกษตรกร รวมถึงเตรียมแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า ประชาชน เกษตรกร มีโอกาสพบปะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน และเชื่อมโยงกรค้าชายแดนของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเจรจำคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Sand Box ตามรูปแบบ “สุรินทร์โมเดล” ต่อไป
 
ด้านนายชนินทร์ กล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพในการส่งออกสูง โดยเฉพาะวัว ที่มีปริมาณการเลี้ยงอันดับ 1 ของประเทศ หรือราว 6 แสนตัว แต่ปัจจุบันราคายังไม่สูงเท่าที่ควร เพราะขาดการส่งเสริมการแปรรูป และยกระดับมาตรฐานการกักกันโรค หากพัฒนาในส่วนนี้จะสามารถขยายตลาดส่งออกได้อีกมาก จึงอยากผลักดันให้กรมปศุสัตว์และกระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และให้ Sand Box ที่จังหวัดสุรินทร์นี้เป็นพื้นที่กักกันโรค พื้นที่โรงเชือด และเตรียมพร้อมเพื่อการส่งออก ที่ได้มาตรฐานพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในที่เดียว
 
นายอภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการผลักดันการค้าปศุสัตว์ชายแดนมายังต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการจัดงานขับเคลื่อนครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ จะรับเอานโยบาย Sand Box ตามรูปแบบ “สุรินทร์โมเดล” นี้ไปขับเคลื่อนต่อ เพื่อดำเนินการหาแนงทางเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ให้สำเร็จต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com