ข่าว (News) สุกร (Pig)

จังหวัดตาก ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในหมู

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ออกหนังสือประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตเฝ้าโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการปฏิบัติงานควบคุมโรคดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

เนื่องด้วยจังหวัดตาก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ซึ่งอาจมีการระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก และก่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดตาก ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดตาก ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

ข้อ 2 ให้กำหนดท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และทุกอำเภอ ในจังหวัดตาก เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า 

ข้อ 3 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com