ข่าว (News) สุกร (Pig)

ทส. ปรับปรุงมาตรฐานน้ำเสียจากฟาร์มหมู – ปศุศาสตร์ นิวส์

ทส. ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมน้ำเสียจากฟาร์มหมู พร้อมติวเข้มแนวทางการตรวจสอบการจัดการน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และ เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำจากการเกิดสาหร่ายสะพรั่ง (algae bloom) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร และการกำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการกำกับและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คพ. จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

นายอรรถพล กล่าวว่า สำหรับมาตรฐานที่ปรับปรุงฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้หนึ่งปี (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) โดยมีประเด็นที่ปรับปรุงประกอบด้วย

1) การปรับปรุงคำนิยาม “น้ำทิ้ง” (ใหม่) หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมหลักจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบำบัดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

2) การปรับปรุงค่าบีโอดี (ใหม่) ประเภท ก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) ประเภท ข และ ค ไม่เกิน 80 มก./ล. และค่าซีโอดี ประเภท ก ไม่เกิน 250 มก./ล. ประเภท ข และ ค ไม่เกิน 350 มก./ล.

3) การเพิ่มค่าฟอสฟอรัสรวม ไม่เกิน 5 มก./ล. ซึ่งการเพิ่มค่าฟอสฟอรัสรวมในค่ามาตรฐานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาน้ำเขียวหรือการเกิดสาหร่ายสะพรั่งในแหล่งน้ำ เนื่องจากน้ำทิ้งและน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาน้ำเขียวในแหล่งน้ำ

4) การปรับปรุงวิธีการเก็บตัวอย่าง จากสารแขวนลอยเปลี่ยนเป็นของแข็งแขวนลอยทั้งหมด และความสกปรกในรูปทีเคเอ็นเปลี่ยนเป็นทีเคเอ็น

5) วิธีการตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง และวิธีการตรวจสอบค่าฟอสฟอรัสรวม

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศดังกล่าว คพ. ได้จัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ควบคุมดูแลจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กำกับดูแลส่งเสริมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เพื่อได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีการเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรมาอย่างต่อเนื่อง นายอรรถพล กล่าว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com