นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry)

ทั้งจำทั้งปรับ ขายไข่ไม่มีใบอนุญาตฯ – ปศุศาสตร์ นิวส์

หลายท่านคงไม่ทราบว่าการขายไข่ต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค) ตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้โดยเหตุที่ ไข่ถือเป็นซากสัตว์ตามกฏหมายที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคและเกิดการแพร่ขยายต่อไปได้

ดังนั้นตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.. 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน ตลอดจนโรคติดต่ออื่นๆ ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ในมาตรา 24 ให้ผู้ค้าขายไข่ต้องมีใบอนุญาต และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ค้าขายไข่ที่ไม่มีใบอนุญาตไว้ในมาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สำหรับการขอทำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค) ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตฯ (ใบ.10) มีดังนี้

ภายในจังหวัด : ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ค่าขออนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตฉบับละ 50 บาท (รวมทั้งสิ้น 100 บาท)

ทั่วราชอาณาจักร : ค่าธรรมเนียมฉบับละ 240 บาทค่าขออนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตฉบับละ 50 บาท (รวมทั้งสิ้น 290 บาท)

กรณีค้าทั่วราชอาณาจักรผู้ทำการค้า สามารถส่งขายไข่ได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

(ข่าว!!!) สรุปการประชุมการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (ไข่)

ข้อกฎหมายที่ควรรู้!!!

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ..2558  ซากสัตว์ หมายความว่าร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใดๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปที่ทำจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์ หรือซากสัตว์ ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว

(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์

(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2)

(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทว่าการออกมาตรการดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้หลายท่านเกิดข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วหรือไม่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าและเกษตรกรได้ใช้บริการทุกวัน รวมถึงการขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e – Privilege Permit) หรือ EPP ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากการใช้งานยังยุ่งยากเกินไปสำหรับผู้ใช้บางท่าน (ผู้ใช้บริการจริงแจ้งมา)

ดาวน์โหลด : พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.. 2558

อ้างอิง : กรมปศุสัตว์ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com