ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกาศเฝ้าระวังโรค “ASF” ห้ามเคลื่อนย้ายหมู

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร “ASF” หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “โรค ASF ในหมู” ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด

นายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด ได้ออกหนังสือประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF : African Swin Fever)

ด้วยปรากฏว่าในท้องที่บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบสัตว์ชนิดสุกร ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF : African Swin Fever) ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือ ระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้าย สัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตว์แพทย์ประจำท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ไปทางทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF : African Swin Fever) ในสัตว์ชนิดสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

>>บทความ ASF เพิ่มเติม<<

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com