ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ชะลอนำเข้าหมูจาก “เยอรมนี” ต่ออีก 90 วัน ป้อง ASF ระบาด – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2565 ขยายเวลาอีก 90 วัน โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งสุกร หมูป่า หรือชากสุกร ซากหมูป่า จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับได้เป็นระยะเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นั้น จะสิ้นสุดการบังคับใช้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2565

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในพื้นที่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญ มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตาย โดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและหมูป่าในประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com