ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ปศุสัตว์ชะลอนำเข้า “โค กระบือ” จากกัมพูชาอีก 90 วัน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2566 หลังยังพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease)

โดยประกาศระบุว่า ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2566

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ชากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นั้น จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคและกระบือ ในพื้นที่ของราชอาณาจักรกัมพูชา จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH)

ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าว สามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคและกระบือในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ ที่มีแหล่งกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

ราชกิจจานุเบก : ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2566

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com