ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ปศุสัตว์ศรีสัชนาลัย ประกาศเฝ้าระวังโรค “บรูเซลลา” ในโคกระบือ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายพิจิตร รอดทอง ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ออกหนังสือประกาศเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด หลังพบการระบาดของ “โรคบรูเซลลา (Brucella)” ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศระบุว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคบรูเซลลา (Brucella) หรือโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ตรวจพบโรคบรูเซลลา (Brucella) หรือแท้งติดต่อในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่บ้านสารจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอศรีสัชนาลัย จึงขอประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่บ้านสารจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 8 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ไปทางทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคบรูเซลลา (Brucella) หรือแท้งติดต่อในโค กระบือ

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดขอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com