ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ปศุสัตว์เตือน!!! อย่าหลงเชื่อการเรียกรับเงินโครงการ “สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย” – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ เตือน!!! ระวังอย่าหลงเชื่อการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์จากการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะ “โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย” หรือที่รู้จักกันคือ “สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย” 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนภาคธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ นับเป็นการยกระดับในการประกอบอาชีพทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

โดยกรมปศุสัตว์มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ “สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยการผลักดันของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ประภัตร โพธสุธน

กรมปศุสัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า โครงการนี้ไม่มีการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์ต่างๆ จากประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้กันในวงกว้างต่อไป

“กรมปศุสัตว์ ไม่ต้องการให้มีใครก็ตาม ฉกฉวยโอกาส เอาเปรียบ หรือเรียกรับประโยชน์อันไม่พึงได้จากพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัว์ หรือใครก็ตามที่มีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งข้อมูลให้ทราบได้ในทุกช่องทาง กรมปศุสัตว์ยินดีและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ชักช้า” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้างต้น สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com