ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์ปีก (Poultry)

ปศุสัตว์แจง EU ยังไม่บังคับเลี้ยงไก่เนื้อปล่อยอิสระ – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์แจง EU ยังไม่บังคับเลี้ยงไก่เนื้อปล่อยอิสระ พร้อมเน้นย้ำไทยเลี้ยงไก่ตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า “ไทยพร้อมหรือยังอียูจะซื้อไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระเท่านั้น” โดยระบุว่า สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2566 จะรับซื้อเนื้อไก่จากการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระเท่านั้น วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กำกับดูแลการผลิตและการส่งออกเนื้อไก่เเละผลิตภัณฑ์ ได้ตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าว พบว่าเป็นการแปลมาจากสื่อประชาสัมพันธ์ของ Albert Heijn ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้ารายหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีจุดประสงค์ชวนเชื่อเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น โดยทางหน่วยงานภาครัฐแห่งสหภาพยุโรปไม่ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดวิธีการเลี้ยงไก่เพื่อการบริโภคต้องเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระตามที่กล่าวอ้าง

นอกจากนี้ประเทศผู้ผลิตไก่เนื้ออื่นๆ เช่น บราซิล หรือ ยูเครน ก็ยังไม่มีการนำมาตรฐานนี้มาใช้ในการส่งออกเนื้อไก่ไปสหภาพยุโรป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อการบริโภคในอันดับที่ 8 ของโลก ได้มีการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ที่ดีตามมาตรฐานสหภาพยุโรปและมาตรฐานสากล ทั้งในด้านป้องกันสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี เพื่อให้สินค้าเนื้อไก่ของประเทศไทยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มสหภาพยุโรปยังไม่มีการนำมาตรฐานนี้มาบังคับใช้แต่อย่างใด

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังได้ออกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เลี้ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

โดยการเลี้ยงไก่ตามมาตรฐานการไก่เลี้ยงปล่อยอิสระ จะต้องใช้พื้นที่การเลี้ยงมากกว่า และต้องมีพื้นที่เลี้ยงปล่อยนอกโรงเรือน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการเลี้ยง และเสี่ยงต่อการติดโรคจากนกธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกเนื้อไก่ไปสหภาพยุโรปทราบเป็นระยะ

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ โดยสามารถติดต่อที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com