ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

“ปศุสัตว์” คว้าเกรด A ผลประเมิน ITA ปี 65 ยกเป็นหน่วยงานรัฐเลิศยุติธรรม โปร่งใส – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประเมิน “ปศุสัตว์” คว้าเกรด A ผลประเมิน ITA ปี 65 ยกเป็นหน่วยงานรัฐเลิศยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมพัฒนายกระดับดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม ตนได้มีนโยบายในการดำเนินงานมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านหลักมาโดยตลอด ได้แก่ ด้านบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านงบประมาณ ให้ใช้ง่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และด้านการดำเนินงาน ให้โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นประโยชน์และคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assesment : ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้

กรมปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมินและจัดให้อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 93.03 ติด TOP 5 ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่าเป็นการได้รับคะแนนประเมินที่ดีขึ้น +1.22 คะแนน เมื่อเทียบกับผลการประเมิน ปี 2564 ได้คะแนน 91.81 ที่สำคัญปีนี้ ในรายตัวชี้วัดตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต ได้ 100% เต็ม ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ผู้ตรวจประเมินให้ความเห็น

“กรมปศุสัตว์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไป ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทรศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 93.03 คะแนน และกรมปศุสัตว์ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assess ment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง”
การประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งตอบสนองต่อการให้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกอย่างเป็นธรรม หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประเมินจำนวน 8,303 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 5,855 หน่วยงาน (70.52%)

ซึ่งการประเมินมี 3 รูปแบบ 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในหน่วยงาน) มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงาน) มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มี 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ต้องขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ที่ช่วยกันทำให้กรมปศุสัตว์ได้การประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และที่สำคัญได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันที เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com