กระแสปศุสัตว์ (Trends) สัตว์ปีก (Poultry)

ปศุสัตว์ ชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนอีก 90 วัน หลังไข้หวัดนกระบาดต่อเนื่อง – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ ประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีนอีก 90 วัน หลังโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ยังคงระบาดในหลายพื้นที่ของจีน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ มีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

แต่เนื่องจากยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Liaoning (ซีโรไทป์ H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Yunnan (ซีโรไทป์ H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก ยกเว้น ขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) Terrestrial Animal Health Code หัวข้อ 10.4.22 และหัวข้อ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือ

ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10 % ฟอร์มาลดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ

ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์

ข้อ 2. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com