ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ปศุสัตว์ ทำลายซากเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า 50 ล้าน

กรมปศุสัตว์ฝังทำลายซากสัตว์ของกลางลักลอกนำเข้าผิดกฎหมาย ล๊อตใหญ่ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ลักลอบนำเข้า ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนอธิบดีกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรแลหัวหน้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการกำกับดูแลสุขภาพสัตว์การควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่างเคร่งครัด กรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการปฏิบัติงานควบคุมการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
2. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563
3. ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันโรคระบาดสัตว์ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย และหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามจะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดย ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและทำการยึดซากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปทำลายตามข้อกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เป็นการดำเนินการร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

กรมปศุสัตว์ มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการตรวจรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com