ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์เชียงแสน เชียงราย ประกาศโรคระบาดหมู ASF

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย​ ประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรและหมูป่า ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตโรคระบาดชั่วคราว 

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)

ด้วยปรากฎว่าพบสัตว์ ชนิดสุกร ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever Virus) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในท้องที่บ้านดอยสะโง้ ม.7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอเชียงแสน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่บ้านดอยสะโง้ ม.7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ไปทางทิศเหนือ จดบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ไปทางทิศใต้ จดบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ไปทางทิศตะวันออก จดบ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ไปทางทิศตะวันตก จดบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ชนิดสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิด สุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

นางสาวนัฐชารียา มุสิกวัน สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2566

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com