ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ปศุสัตว์เปิดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชน

ขอเชิญชวนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ  แกะ ไก่ เป็ด นกกระทา สุนัข แมว รวมทั้งสัตว์อื่น เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ อูฐ กวาง นกอีมู นกกระจอกเทศ นกสวยงาม และจิ้งหรีด เป็นต้น ไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แล้ววันนี้ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ท่านเลี้ยงสัตว์ ในวันเวลาราชการ

ขึ้นแล้วจะได้อะไร? ได้เยอะ เช่น…

1.ได้ช่วยชาติ ทางราชการจะได้มีข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณผลผลิต ฯลฯ เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนา การช่วยเหลือด้านแปรรูป/การตลาด ฯลฯ

2. ได้ช่วยตัวสัตว์ เมื่อทางราชการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะสามารถวางแผนงานได้ถูกต้อง จัดยา/วัคซีน มาช่วยป้องกันโรคได้ครบถ้วน สัตว์จะไม่เป็นโรคและให้ผลผลิตดี รวมทั้งการแปรรูปและการจำหน่าย ทางราชการ ก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

3. ได้ช่วยตัวเกษตรกรเอง ผู้เลี้ยงจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเลี้ยง การแปรรูป การตลาด และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อสัตว์ให้ผลผลิตดี ผู้เลี้ยงก็จะมีรายได้มากขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดต่างๆ (รวมทั้ง covid-19) ทางราชการก็อาจจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม โดยจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

ขึ้นอย่างไร..ที่ไหน?
ง่ายๆ เพียงถือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการเลี้ยงไปแจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์อยู่ ในวันเวลาราชการเท่านั้น จากนั้นก็ไปแจ้งปรับปรุงข้อมูล เพียงปีละครั้ง หรือจะปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง ทางแอพพลิเคชั่นในมือถือก็ได้

ไม่ยากเลยใช่ไหม รีบไปแจ้งได้เลย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกำลังรอบริการท่านอยู่นะจ๊ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือกรมปศุสัตว์ โทร.02-653-4444 ต่อ 2321

ขอบคุณ : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com