ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ยื่นหนังสือแก้ราคาตกต่ำ-ขาดทุนต่อเนื่อง

นายศักดิ์นัย นุ่มหนู ประธานคณะ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ และนายกรุณพล เทียนสุวรรณ กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา รับยื่นหนังสือจากนายเชิดชัย วันทา ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หลังประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และราคาโคเนื้อตกต่ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายศักดิ์นัย นุ่มหนู ประธานคณะ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ และนายกรุณพล เทียนสุวรรณ กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา รับยื่นหนังสือจาก นายเชิดชัย วันทา ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 1,400,000 ครัวเรือน มีจำนวนโคเนื้อมากกว่า 9,500,000 ตัว ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ราคาโคเนื้อตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อทั้งรายใหญ่และรายย่อย ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถมีเงินไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ และนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครัวเรือนได้ และถ้าปล่อยให้สถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและยึดอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอาจถึงขั้นล้มละลายทั้งประเทศได้ จึงได้นำเสนอปัญหาต่างๆ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวง

นายศักดิ์นัย นุ่มหนู กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนรุนแรงมาก คณะกมธ.ขอรับเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะ กมธ. เพื่อศึกษาและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะ กมธ. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ด้านนายกรุณพล เทียนสุวรรณ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า คณะ กมธ. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งการลักลอบนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ และโคเนื้อที่ลักลอบนำเข้าตามตะเข็บชายแดน ทำให้ราคาเนื้อโคตกต่ำแล้วยังนำโรคภัยต่าง ๆ เข้ามาระบาดในประเทศ ซึ่งต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com